Generelle betingelser og vilkår for brug

BetterNow WorldWide ApS, CVR-nummer 34205566, Danneskiold-Samsøes Allé 52, 1434 København K (”BetterNow”, ”vi”, ”os” og ”vores) har udarbejdet disse servicevilkår (”Vilkår”), så du ved, hvilke regler der gælder for dig, når du via vores hjemmeside dk.crowdfunding.betternow.org benytter vores crowdfunding platform (”Platform”). Vi ved, at det kan være fristende at springe Vilkårene over, men det er vigtigt, at du ved, hvad du kan forvente af os, når du bruger vores Platform og hvad, vi forventer af dig.

For at kunne anvende vores Platform, skal du acceptere disse Vilkår som præsenteres for dig (I) når du opretter en indsamling eller foretager en donation, og (II) når vi foretager væsentlige ændringer i Vilkårene. Hvis du ikke kan acceptere Vilkårene, kan og skal du ikke bruge Platformen.

1. Hvem kan bruge platformen

1.1 Du skal være 18 år eller derover for at acceptere Vilkårene og bruge Platformen. Hvis du er under 18 år, må du kun acceptere Vilkårene og anvende Platformen med samtykke fra din forælder eller værge.

1.2 Hvis du accepterer Vilkårene og bruger Platformen på vegne af en virksomhed, en anden enhed eller en forening, erklærer du, at virksomheden, enheden eller den forening er registreret i Danmark, at du er autoriseret, til- og accepterer at binde virksomheden, enheden eller den velgørende forening til disse Vilkår (og alle henvisninger til "du”, ”dig" og "din" i disse Vilkår vil betyde både dig som slutbruger og virksomheden, enheden eller den velgørende forening).

1.3 Ved at bruge Platformen repræsenterer du, at du er berettiget til og erklærer, at:
 • du kan indgå en bindende aftale med BetterNow,
 • du ikke er en person, virksomhed, enhed eller velgørende forening, der er udelukket fra at bruge Platformen ifølge dansk lovgivning,
 • du ikke er dømt for finansiel svindel,
 • du ikke tidligere er blevet deaktiveret på grund af overtrædelser af Vilkårene, og
 • du vil overholde disse Vilkår og alle gældende love og regler vedrørende din brug af Platformen.

2. Platformen, vi leverer

2.1 Vores Platform tilbydes som en platform til dig der som privatperson, virksomhed eller enhed ("Indsamler") vil oprette en crowdfunding kampagne ("Kampagne") med henblik på at modtage pengedonationer ("Donationer") fra bidragsydere (”Bidragsyder") på vegne af en modtager af Donationer ("Modtager”). .

2.1.1 Indsamler, Bidragsyder og Modtager i det følgende under ét kaldet for ”Bruger”.

2.2 Platformen faciliterer alene en Indsamlers mulighed for at oprette Kampagner (evt. på vegne af en Modtager), herunder at Bidragsydere kan give Donationer til disse Kampagner. BetterNow leverer alene teknologien bag Platformen og skal på ingen måde betragtes som en mægler, finansiel institution, kreditor, velgørende forening eller lign. Al information og indhold leveret af os på Platformen er således alene af oplysende karakter og ikke beregnet til at give økonomisk, juridisk, skattemæssig eller anden professionel rådgivning.

2.2.1 Af samme årsag har vi heller ikke kontrol over adfærden af eller nogen oplysninger/information leveret af en Bruger. Vi garanterer således ikke, at en Kampagne vil opnå en vis mængde Donationer fra Bidragsydere (eller nogen Donationer overhovedet) ligesom, at vi ikke kan garantere, at de informationer der gives af en Indsamler, er nøjagtige.

3. Sådan håndteres dine donationer

3.1 BetterNow er ikke en betalingsformidler og opbevarer således ikke Donationer på vegne af en Modtager. Al behandling af Donationer, herunder udbetaling, sker således via BetterNows tredjeparts betalingsformidlere (”Betalingsformidlere”). Du anerkender og accepterer, at brugen af Betalingsformidlere er en integreret del af vore Platform samt, at vi udveksler de nødvendige oplysninger med sådanne Betalingsformidlere.

3.1.1 Donationer udbetales til den bankkonto der oplyst ved registreringen hos Betalingsformidleren. Udbetalinger foretages når kampagnen er afsluttet eller senest 90 dage efter en donation er modtaget, hvad end der kommer først.

4. Hvad koster det at oprette en kampagne?

4.1 Ved at anvende BetterNows anbefalede Betalingsformidlere, er det gratis for en Indsamler at oprette Kampagner på Platformen. Dog skal du være opmærksom på, at transaktionsgebyrer, inklusive kredit- og debetgebyrer, trækkes fra hver donation ("Transaktionsgebyrer"). Du kan se de gældende Transaktionsgebyrer her.

4.2 Såfremt at du ikke anvender BetterNows anbefalede Betalingsformidlere, kan du være underlagt et servicegebyr af det færdigindsamlede beløb efter hver endt Kampagne, som ligger på 5% (ex moms) af det samlede beløb.

5. Til dig, som er bidragsyder

5.1 Du kan som Bidragsyder foretage Donationer via de betalingsløsninger, som fremgår af Platformen. Din Donation håndteres af vores betalingsudbydere, der er blandt de ledende udbydere af online-betaling i verden. Vores løsning overholder de højeste PCI-standarder, og al kommunikation vedrørende penge og kortoplysninger er krypterede. Du accepterer at give nøjagtige betalingsoplysninger, herunder at et vist minimumsdonationsbeløb kan gælde.

5.2 Alle Donationer via Platformen er på eget ansvar og det er Bidragsyderen selv, som er ansvarlig for at forstå hvordan Donationen vil blive brugt.

5.2.1 Vi er ikke ansvarlig for oprettede Kampagners indhold og verificerer ikke de oplysninger, som en Indsamler giver i sin Kampagne. Vi kan derfor heller ikke garantere, at Donationer vil blive brugt i overensstemmelse med det formål, som en Indsamler har oplyst. Vi tager dog stærkt afstand for svigagtig aktivitet og hvis du har god grund til at tro, at en Bruger ikke indsamler eller anvender midlerne til det angivne formål, bedes du indrapportere det til os på crowdfunding@betternow.org.

5.3 Hvis du foretager en Donation til en forening, kan du – hvis du og foreningen opfylder en række betingelser – få skattefradrag for din Donation.

5.3.1 Det er SKAT og ikke BetterNow der vurderer, om du kan få skattefradrag for dit bidrag til en Forening. Hvis du har opgivet dit CPR-/CVR-nummer i forbindelse med din Donation accepterer du, at visse af dine personoplysninger vil blive delt med den forening, som du giver et bidrag til, og at foreningen kan anvende personoplysningerne til at rapportere din donation til SKAT så du eventuelt kan få skattefradrag for din donation.

5.4 BetterNow stiller alene Platformen til rådighed for, at du som Bidragsyder kan give et bidrag til en Modtager. Vi er ikke betalingsformidler, jfr. afsnit ‎3, og har ikke på noget tidspunkt adgang til din Donation. Der er som udgangspunkt ikke fortrydelsesret på din Donation, men det er alene Modtageren som kan beslutte, om din Donation kan refunderes eller ej.

5.4.1 I sjældne tilfælde, eller ved mistanke om svindel, kan og vil BetterNow refundere Donationer på vegne af Modtageren.

5.5 Efter dit bidrag modtager du en e-mail kvittering der bekræfter dit bidrag. Du kan altid anmode en ny kvittering på dit bidrag ved at skrive en e-mail til crowdfunding@betternow.org.

6. Til dig, som er modtager af donationer

6.1 Du repræsenterer og indestår for, at:
 • Du har en indsamlingstilladelse (indsamlingen er anmeldt og godkendt af Indsamlingsnævnet) medmindre, at du har oprettet en privat indsamlingskampagne i overensstemmelse med pkt. ‎6.3.
 • alle oplysninger, du giver i forbindelse med en Kampagne, er nøjagtige, fuldstændige og ikke vil vildlede Bidragsydere,
 • alle Donationer, som Bidragsydere giver til din Kampagne, udelukkende vil blive brugt som beskrevet i dit kampagnemateriale og i overensstemmelse med din indsamlingstilladelse,
 • du ikke vil krænke andres rettigheder,
 • du vil overholde alle gældende love og regler vedrørende din brug af Platformen som Indsamler, og
 • i det omfang du deler personoplysninger om en tredjepart med os, at du har den fornødne tilladelse til at dele sådanne oplysninger.

6.2 Hvis du anvender Platformen på vegne af en forening, repræsenterer og indestår du endvidere for, at:
 • Foreningen er registreret som en forening,
 • Du har en indsamlingstilladelse (indsamlingen er anmeldt og godkendt af indsamlingsnævnet),
 • du rejser midler til en forening med en sag eller aktivitet, der er lovlig i henhold til gældende love og regler,
 • alle Donationer, som Bidragsydere giver til din Kampagne, udelukkende vil blive brugt som beskrevet i dit kampagnemateriale og i overensstemmelse med din indsamlingstilladelse,
 • du vil overholde alle gældende love og regler vedrørende foreninger samt din brug af Platformen.
 • hvis Foreningen er godkendt i forhold til ligningsloven, så vil alle kvalificereende Donationer blive indberettet til SKAT for skattefradrag.
 • de personlige informationer som Foreningen får til det formål at indrapportere skattefradrag, bruges ene og alene til dette formål.

6.3 Særligt vedrørende private indsamlinger

6.3.1 Hvis du anvender Platformen til at oprette en privat Kampagne (indsamling), som er undtaget fra kravet om en indsamlingstilladelse, repræsenterer og indestår du for, som Indsamler og Modtager, at:
 • du annoncerer ikke din private Kampagne offentligt og således kun er tilgængelig for bekendte, personer eller virksomheder (som opfylder punktet nedenfor), som har modtaget et direkte invitationslink fra dig. Ved offentlig tilgængelig menes fx en indsamling på Internettet, som er tilgængelig for alle, også selvom du henvender dig til en bestemt gruppe mennesker, som du kender,
 • du alene opfordrer bekendte af dig personligt, eller personer og virksomheder som har en særlig tilknytning til indsamlingsformålet, til at yde en Donation. Det kan fx være en indsamling blandt de ansatte i en virksomhed til en afskedsgave til en kollega, indsamling blandt en forenings medlemmer eller en indsamling blandt egne venner og familie til en persons sygdomsbehandling i udlandet, og
 • du alene anvender Donationer til det oplyste formål.

6.3.1.1 Private Kampagner oprettet på Platformen kan altid kun tilgås via en invitation sendt fra Platformen. For at din private Kampagne er at betragte som Privat i forhold indsamlingslovgivningen beror også på hvem og hvordan du henvender dig til om Kampagnen. Om en privat Kampagne, som annonceres via en lukket/hemmelig gruppe, f.eks. facebookgruppe, er undtaget kravet om indsamlingstilladelse beror på en konkret vurdering fra Indsamlingsnævnet. Ved vurderingen lægges der vægt på (I) antallet af personer, som opfordringen til at yde bidrag er sendt til, og den tilknytning disse personer har til dig, som Indsamler, of (II) om opfordringen rettes til bekendte og nærtstående, som har en særlig tilknytning til indsamlingsformålet.

6.3.1.2 Spørgsmålet om, hvorvidt der er en sådan særlig tilknytning til indsamlingsformålet, afgøres på grundlag af en samlet vurdering fra Indsamlingsnævnet. Som et typisk eksempel på sådanne indsamlinger kan nævnes indsamlinger, der iværksættes af foreninger blandt foreningens medlemmer til fordel for et foreningsformål. Foretages en indsamling inden for et begrænset lokalt område til et formål der er relevant for alle i dette område, må indsamlingen endvidere ofte betragtes som privat.

6.3.1.3 Ved enhver tvivl om hvorvidt din Kampagne er undtaget kravet om indsamlingstilladelse, skal du kontakte Indsamlingsnævnet.

6.3.2 Hvis vi eller vores Betalingsformidlere på noget tidspunkt opdager, at de oplysninger, du har givet om dig selv, jfr. afsnit ‎7, eller formålet med din Kampagne, er forkerte eller overtræder disse Vilkår eller Betalingsformidlernes servicevilkår, kan din adgang til Platformen blive suspenderet og/eller opsagt med øjeblikkelig virkning ligesom, at du kan blive pålagt bøder af relevante myndigheder, som i alle sådanne tilfælde skal betales af dig.

6.4 Særligt til dig, som indsamler, men som ikke er modtager

6.5 Hvis du anvender Platformen som Indsamler, men ikke som Modtager – dvs. at du anvender Platformen under en Modtagers indsamlingstilladelse – repræsenterer og indestår du for, at:
 • du vil overholde alle gældende love og regler vedrørende din brug af Platformen og alene indsamle i overensstemmelse med Modtagerens indsamlingstilladelse,
 • alle oplysninger, du giver i forbindelse med en Kampagne, er nøjagtige, fuldstændige og ikke vil vildlede Bidragsydere,
 • du ikke vil krænke andres rettigheder,
 • i det omfang du deler personoplysninger om en tredjepart med os, at du har den fornødne tilladelse til at dele sådanne oplysninger.

7. Registering på platformen

7.1 For at kunne få adgang og anvende visse funktioner på Platformen, skal du oprette en konto. Du accepterer, at du vil give os nøjagtige, fuldstændige og opdaterede oplysninger på din konto. Du er ansvarlig for al aktivitet, der foregår på din konto. Derfor er det vigtigt, at du holder din konto sikker. Det kan du gøre ved at vælge en stærk adgangskode, som du kun bruger til denne konto. Hvis du tror, at nogen har fået adgang til din konto, skal du kontakte crowdfunding@betternow.org med det samme.

7.1.1 Du er alene ansvarlig for at holde din adgangskode og konto fortrolig, samt for enhver aktivitet fra din konto. Det er derfor vigtigt, at ingen andre får adgang til din adgangskode og din konto ikke eksponeres overfor tredjepart.

7.2 Indsamlere skal registrere sig med deres sande identitet (eller identiteten af foreningens repræsentant) med navn, adresse og billede eller video, der foregiver at forestille Indsamleren eller Modtageren af en Donationer fra Kampagne.

7.2.1 Da BetterNow ikke er en betalingsformidler, kræver vores Platform, at du registrerer dig hos- og accepterer vilkårene for en Betalingsformidler, som vi har indgået en aftale med for at kunne drage fordel af deres tjenester.

8. Brugerindhold

8.1 Vores Platform giver dig mulighed for at oprette, overføre, sende, og slå indhold op. Når du gør det, vil du stadig have de samme ejerskabsrettigheder til indholdet, som du havde til at begynde med, men du giver os en licens til at bruge indholdet.

8.1.1 For alt indhold du indsender på Platformen, giver du BetterNow en verdensomspændende, royaltyfri licens, der kan videre bevilges og overdrages, til at hoste, lagre, cache, bruge, fremvise, reproducere, modificere, tilpasse, redigere, udgive, analysere og distribuere sådant indhold. Denne licens er skabt med henblik på, at drive, udvikle, levere, promovere og forbedre Platformen og forske i og udvikle nye tjenester. Denne licens giver os rettigheden til, at gøre dit indhold tilgængeligt for og videregive disse rettigheder til tjenesteudbydere, som vi har kontraktmæssige forhold til i forbindelse med udbuddet af Platformen, udelukkende med det formål at levere vores Platform.

8.1.1.1 Selvom vi ikke behøver at gøre det, kan vi til enhver tid tilgå, gennemgå, screene og slette dit indhold uanset vores årsag. Det gælder også, hvis vi mener, at dit indhold overtræder disse Vilkår. Det er stadig dig alene, der har ansvaret for det indhold, som du opretter, uploader, slår op, sender eller lagrer via Platformen.

8.2 Profiloplysninger, herunder dit for- og efternavn, e-mailadresse og andre oplysninger, du indtaster i forbindelse med din brugerprofil, kan blive vist til andre Brugere for at lette brugerinteraktionen på Platformen. Det vil eksempelvis være tilfældet, hvis du som Indsamler poster personlige oplysninger om dig selv i forbindelse med en Kampagne, fx til behandling af et sygdomsforløb.

8.3 Som Bidragsyder har du mulighed for at vise din donation offentligt. Hvis du ikke ønsker at din donation offentligt, skal du vælge at være anonym ved at klikke på afkrydsningsfeltet under donationsprocessen.

9. Forbudte aktiviteter

9.1 Vi arbejder hårdt på at gøre Platformen til et sikkert sted for alle brugere, men vi kan ikke garantere det. Der kommer du ind i billedet. Ved at bruge Platformen accepterer du, at du til enhver tid vil overholde disse Vilkår, herunder at du ikke vil bruge Platformen til:

9.1.1 formål, eller indsamling til formål, der er ulovlige, eller som forbydes efter disse Vilkår,

9.1.2 til indsamlingsformål i Cuba, Syrien, Iran, Nordkorea, Venezuela og Krim,

9.1.3 indsamling til eventuelt skadelige eller kriminelle formål, herunder til narkotika og andre euforiserende stoffer, våben/forsvarsindustrien, voksenindustrien, gambling, multilevel marketing, tobak og e-cigaretter,

9.1.4 at hvis du indsamler som en virksomhed eller forening, ikke operere inden for nogen af de kategorier der til enhver tid er gengivet her: https://stripe.com/en-gb-dk/restricted-businesses

9.1.5 at give svigagtige, vildledende, forkerte oplysninger,

9.1.6 spamme eller bedrage eventuelle brugere,

9.1.7 at trække lod blandt donorer for præmier, eller på anden vis foretage lotterier,

9.1.8 at sælge eller tilbyde fysiske eller digitale vare mod en donation gennem platformen,

9.1.9 udgive dig for at være en anden person, virksomhed, enhed eller forening, eller sende eventuelle billeder af en anden person uden vedkommendes tilladelse,

9.1.10 at poste indhold, der overtræder eller krænker en persons rettigheder, herunder rettigheder til omtale, privatliv, ophavsret, varemærker eller anden intellektuel ejendomsrettighed,

9.1.11 at poste indhold, der indeholder hadefuld retorik eller truende, eksplicit seksuelt eller pornografisk indhold,

9.1.12 poste indhold, der opfordrer til vold, eller indhold, der indeholder nøgenhed eller grafisk eller umotiveret vold,

9.1.13 poste indhold, der fremmer racisme, fordomme, had eller fysisk skade af nogen art mod nogen gruppe eller enkeltperson,

9.1.14 anmode om adgangskoder til noget formål eller anmode om personoplysninger til kommercielle eller ulovlige formål fra andre brugere, eller formidle en anden persons personoplysninger uden vedkommendes tilladelse,

9.1.15 uploade, udgive, e-maile, overføre eller på anden måde tilgængeliggøre uopfordret eller uautoriseret annoncering, reklamemateriale, uønsket post, spam, kædebreve, pyramideplan eller nogen anden form for anmodning,

9.1.16 at skade BetterNow, Indsamlere eller foreninger, eller

9.1.17 enhver anden aktivitet, som BetterNow finder uacceptabelt.

9.2 Hvis du ikke overholder dette, forbeholder vi os retten til at fjerne krænkende indhold, opsige eller begrænse synligheden af din konto og give tredjeparter besked – herunder ordensmagten – og give disse tredjeparter oplysninger vedrørende din konto. Dette skridt kan være nødvendigt, for at beskytte sikkerheden for vores brugere og andre, for at undersøge, afhjælpe og håndhæve potentielle overtrædelser af Vilkårene, samt for at registrere og løse eventuelle problemer med svindel eller sikkerhed.

10. Respekt for vores rettigheder

10.1.1 Din licens til at få adgang og bruge Platformen tilbagekaldes automatisk, hvis du foretager en af de følgende handlinger:
 • overtræder eller krænker BetterNows ophavsrettigheder, varemærker eller intellektuelle ejendom,
 • kopierer, ændrer, overfører, aflede arbejde fra, gøre brug af eller på nogen måde gengive eventuelt ophavsretligt beskyttet materiale, billeder, varemærker, handelsnavne, tjenestemærker eller anden intellektuel ejendom, indhold eller ejendomsretligt beskyttede oplysninger, der er tilgængelige gennem Platformen, uden vores forudgående skriftlige samtykke.
 • udtrykke eller antyde, at eventuelle udtalelser, som du fremsætter, er godkendt af BetterNow.
 • reverse engineer, duplikere, dekompilere, demontere eller afkode Platformen (herunder en underliggende idé eller algoritme) eller på anden måde udtrække kode for Platformens software,
 • bruge nogen form for robot, spider, crawler, scraper eller andre automatiske midler eller grænseflader til at få adgang til Platformen eller udtrække andre brugeres oplysninger,
 • bruge Platformen på en måde, der kan forstyrre, afbryde eller have en negativ indvirkning på Platformen eller de servere eller netværk, der er forbundet med Platformen.
 • overføre vira eller anden skadelig kode, eller på anden måde kompromittere Platformens sikkerhed.
 • undersøge, scanne eller teste vores Platforms sårbarhed eller ethvert andet system eller netværk,
 • overtræde enhver gældende lov eller regulering i forbindelse med din adgang til eller brug af Platformen, eller
 • opfordre til eller fremme eventuelle aktiviteter, der overtræder disse Vilkår.

10.2 Vi kan foretage undersøgelser og benytte os af alle tilgængelige juridiske handlinger som svar på ulovlig og/eller uautoriseret brug af Platformen, herunder sletning af din konto.

11. Beskyttelser af personoplysninger

11.1 Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtig for os. Du kan få mere at vide om, hvordan dine oplysninger håndteres, når du bruger vores Platform ved at læse vores Privatlivspolitik her.

12. Ændringer til vilkår og opsigelse

12.1 Vi kan løbende ændre og tilrette disse Vilkår, eksempelvis på baggrund af ændringer i lovgivningen. Ved væsentlige ændringer vil du modtage en varsling via e-mail eller din konto.

12.2 Du kan til enhver tid opsige disse Vilkår ved at slette din konto. Hvis du er Indsamler kan du slette din Kampagne.

12.3 Vi kan opsige eller midlertidigt suspendere din adgang til Platformen, hvis du ikke overholder disse Vilkår.

13. Ansvarsfraskrivelse

13.1 Vi forsøger at holde Platformen kørende og problemfri. Vi kan dog ikke love dig, at det altid lykkedes.

13.2 Platformen udbydes "som den er" og "efter tilgængelighed" og i den udstrækning, som loven tillader og som anført ovenfor, uden garantier af nogen art, hverken udtrykkelige eller underforståede. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til underforståede garantier, betingelser eller andre vilkår angående (i) salgbarhed, tilfredshedsgaranti, egnethed til et bestemt formål, titel, stille nydelse, ikke-krænkelse, eller (ii) som følge af forløbet af en handel. Derudover gælder, at selvom BetterNow forsøger at yde en god brugeroplevelse, repræsenterer vi ikke og garanterer ikke, at (a) Platformen altid vil være fuldstændig sikker, fejlfri eller rettidig; (b) Platformen altid vil fungere uden forsinkelser, afbrydelser eller uperfektheder; eller (c) at indhold eller oplysninger, du indhenter gennem Platformen vil være rettidige eller nøjagtige.

13.3 BetterNow påtager sig, i det omfang, det er tilladt af lovgivning, intet ansvar eller erstatningspligt for indhold, som du, en anden bruger eller en tredjepart skaber, uploader, slår op, sender, modtager eller viser via vores Platform, og du forstår og accepterer, at du kan blive udsat for indhold, der kan være krænkende, ulovligt, misvisende eller på anden måde upassende, hvilket vi på ingen måde er ansvarlige for.

14. Ansvarsbegrænsning

14.1 Vi kan ikke drages til ansvar for indirekte, tilfældige eller særlige skader, følgevirkninger, strafrelateret erstatning eller talrige skader, eller tab af overskud eller omsætning, uanset om de er opstået direkte eller indirekte, eller tab af data, brug, goodwill eller andre immaterielle tab, der er opstået som følge af: (a) din brug af Platformen eller manglende evne til at bruge Platformen; (b) din adgang til eller manglende adgang til Platformen; (c) andre brugeres eller tredjeparters opførsel eller indhold på eller via Platformen, eller (d) uautoriseret adgang, brug eller ændring af dit indhold. I alle tilfælde vil BetterNows samlede erstatningsansvar være begrænset til det laveste af (a) DKK 750, og (b) det beløb, du har betalt til BetterNow i de sidste 6 måneder for Platformen.

14.2 Intet i disse Vilkår kan påvirke dine lovbestemte rettigheder som forbruger.

15. Lovvalg og værneting

15.1 Disse Vilkår er underlagt dansk ret og alle uoverensstemmelser, der måtte opstå i forbindelse med brug af Platformen eller fortolkningen af vilkårene skal afgøres ved Københavns Byret.